Het groot orgel van de Sint-Janskathedraal. De Nachtwacht van ‘s-Hertogenbosch.

Lees meer...

Als gevolg van juridisch broddelwerk dreigt er langdurig een storend gat te worden geslagen in de gave gevelwand Does de Willeboissingel, direct achter het prachtige door Ir. J.J. Dony ontworpen hoekpand aan de Stationsweg, recht tegenover de miljoenen kostende reconstructie van het Sint Jansbolwerk.

Lees meer...

De Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg heeft de Monumentenonderscheiding 2016 toegekend aan de monumentale website www.bossche-encyclopedie.nl en zijn redacteur Ton Wetzer.

Lees meer...

De Natuur- en Milieugroep Vught heeft het initiatief genomen om samen met andere natuurorganisaties en belangenbehartigers, waaronder Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg, vanuit de cultuurhistorie een visie te ontwikkelen op de toekomst van Fort Isabella.

 

Lees meer...

Inspraakreactie op voorontwerpbestemmingsplan Theater aan de Parade van Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg Uit het oogpunt van monumentenzorg heeft de stichting  aan B&W laten weten tegenstander te zijn van een grootschalig theater in deze monumentale omgeving. De Parade met zijn dominerende Sint Jansbasiliek, bomencarré en prachtig ensemble van historische bebouwing behoort tot één van de meest beeldbepalende ruimten van de historische binnenstad. Het voorontwerpbestemmingsplan is qua schaal en volume strijdig met het aanwijzingsbesluit van 23 januari 1991 voor de uitbreiding van het beschermd stadsgezicht. Het is ook in strijd met de Ruimtelijke Structuurvisie 2003, waarvan de actualisatie door de gemeenteraad op 28 januari 2014 is vastgesteld.

Lees meer...

Een bowlingcentrum in het Rijksmonument aan de Vughterstraat - voormalig Ford garage Pompen & Verlouw - in Den Bosch is dichterbij gekomen. Het college van B. en W. heeft besloten om de komende weken met Bison Beheer te streven naar een huurovereenkomst.

Bron: Brabants Dagblad

 

Ingestorte monument aan de Markt

De Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg is ernstig geschokt door de instorting van het gemeentelijk monument “De Drye Vijzels” uit 1637 aan de Markt te ‘s-Hertogenbosch. Zonder vooruit te willen lopen op de conclusies van het bouwtechnisch onderzoek naar de oorzaken van de instorting bevestigt dit betreurenswaardige incident dat verbouwingen aan een monument eigenlijk altijd om een toets of vergunning vragen, alleen al vanwege de constructieve aspecten. In een tijd van budgetten die onder druk staan en een overheid die steeds meer dereguleert is dit een aandachtspunt.

Het mag een wonder heten dat niet meer panden zijn mee-ingestort. Het verlies aan cultuurhistorie zou nog eens vele malen groter zijn geweest als ook het pand “De kleine Winst”, waar Jeroen Bosch gewoond heeft, beschadigd of vernield zou zijn.

Lees meer...

Goed nieuws!

In het kader van de realisatie van de Koersnota (de vigerende gemeentelijke verkeer- en vervoersnota) streeft door de gemeente naar het verder autoluw maken van onze Binnenstad. Eén van de nader uit te werken onderdelen is de aanpassing van de binnenstadsring in een 30 km zone. Hiervoor is een handboek opgesteld en worden thans herinrichtingsplannen voor de drie flanken uitgewerkt. In de plannen van de gemeente wordt gesproken over de ‘Vestingboulevard’ (zuidzijde), ‘Kanaalboulevard (noordoostzijde) en ‘Oranjeboulevard’, de noord-zuid lopende boulevard Koningsweg/Oranje Nassaulaan/Koninginnenlaan/Emmaplein.

Bij het overleg in de klankbordgroep heeft onze Stichting samen met de Kring sterk gepleit voor het herstel van een middenberm met dubbele bomenrij in de Oranjeboulevard, de voormalige ‘Traverse’. Hierdoor zou de oorspronkelijke inrichting van deze boulevards in de wijk Het Zand in belangrijke mate kunnen worden hersteld. Dit is mogelijk geworden door de aanleg van de Randweg waardoor het doorgaand autoverkeer in deze wijk sterk is teruggedrongen.

Tot ons grote genoegen heeft ook de Raad dit standpunt onderschreven. Thans worden deze ideeën door gemeentelijke ontwerpers van Stadsontwikkeling verder uitgewerkt. Hiermee zal eindelijk de zware aanslag op de wijk uit de jaren ’30 ongedaan gemaakt worden. Omdat het behoud van de Drakentunnel gewenst is ten behoeve van de voetgangersstromen tussen Station en Binnenstad, moeten wel de op- en afritten van deze tunnel in stand blijven waardoor op dit gedeelte de middenberm niet kan terugkeren.

De Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorgen is al ruim 65 jaar strijdbaar!

Lees het artikel "Ruim 65 jaar strijdbaar Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg" in Bossche Kringen (uitgegeven door Bossche Kringen).

De monumentale voormalige polikliniek van het voormalig Groot Zieken Gasthuis (1932) wordt met een openbare inschrijving verkocht.

Bron: Wijbrabant.nl

De Stichting Fort Isabellakazerne is in mei 1985 opgericht met als doel het bijeen brengen, behouden en tentoonstellen van historische gegevens, documenten en voorwerpen betreffende het voormalige Fort Isabella en de toenmalige Isabellakazerne. Traditioneel bestond het bestuur uit (oud)officieren van de Isabellakazerne. In april 2014 is een compleet nieuw bestuur aangetreden om de stichting de toekomst in te leiden. In december van hetzelfde jaar zijn de statuten aangepast. Het doel van de stichting is verbreed met het bevorderen van de instandhouding en de herkenbaarheid van de buiten militair gebruik gestelde verdedigingswerken en de daarbij behorende militaire infrastructuur. Dankzij de nieuwe statuten kan de stichting actief bijdragen aan de herbestemming van het Isabellaterrein. Nu is ook de nieuwe website gereed gekomen. Deze is te bezoeken op www.fortisabellakazerne.nl

DEN BOSCH - In de stadsmuur van ’s-Hertogenbosch bevond zich een 14e eeuwse Koepoort. Deze poort was de uitvalspoort van de stad richting Vlijmen. Omdat deze poort een kwetsbaar punt was in de verdediging van de stad werd in 1528 het Bolwerk Sint-Jan aangelegd - een driehoekig verdedigingswerk met daarin een nieuwe stadspoort: de Sint Janspoort.

Door reconstructie van dit bolwerk op de restanten van oude muurdelen wordt deze oude stadsentree in ere hersteld.

Lees meer...

Het bezoek van ons bestuur aan nieuwe parkeergarage Sint Jan op 1 mei 2015 werd voor ieder van ons een grote verrassing en onze voorzitter Jan van Heijningen sprak zelfs van een openbaring. De zeer bijzondere toegang vanaf de Casinotuin oogstte alom bewondering, temeer omdat de eeuwenlange ophogingen van de oude stad hier goed zichtbaar is gemaakt door het ontgraven en vrij leggen van een deel van de stadsmuur. Hierdoor kan ongelijkvloers van de garage naar de Casinotuin worden gewandeld en vice versa. Ook de garage zelf oogt heel overzichtelijk en is zeer ruim van opzet. Het beeld van de herstelde gracht is vooral vanaf het Zuiderpark een plaatje dat iedere Bosschenaar moet gaan bewonderen. Deze duurzame en cultuurhistorische fraaie oplossing voor het parkeren in de Binnenstad zal ongetwijfeld landelijke aandacht gaan trekken.

DEN BOSCH - Het Zwanenbroedershuis is van kleur verschoten. Het Bossche rijksmonument aan de Hinthamerstraat 94 heeft sinds kort het gebroken wit op de voorgevel ingeruild voor zandgeel.

Lees meer...

Aan de vooravond van Monumentendag tijdens de jaarlijkse State of the Monument heeft Clemens Bolhaar, directeur van de BIM en van De Gruyterfabriek, de jaarlijkse Monumentenonderscheiding van de Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg ontvangen.

Lees meer...

Steun ons door uw bijdrage

Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg is voor haar bestaan financieel afhankelijk van giften van particulieren en van sponsoren.

Draagt u 's-Hertogenbosch een warm hart toe, steun ons dan om deze prachtige historische stad te behouden voor toekomstige generaties.

Wellicht kan de stichting ook iets voor ú betekenen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op en we bespreken graag met u de mogelijkheden!

Fotogalerij

De fotogalerij toont diverse objecten in het Bossche.

NEEM CONTACT MET ONS OP