Inspraakreactie op voorontwerpbestemmingsplan Theater aan de Parade van Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg Uit het oogpunt van monumentenzorg heeft de stichting  aan B&W laten weten tegenstander te zijn van een grootschalig theater in deze monumentale omgeving. De Parade met zijn dominerende Sint Jansbasiliek, bomencarré en prachtig ensemble van historische bebouwing behoort tot één van de meest beeldbepalende ruimten van de historische binnenstad. Het voorontwerpbestemmingsplan is qua schaal en volume strijdig met het aanwijzingsbesluit van 23 januari 1991 voor de uitbreiding van het beschermd stadsgezicht. Het is ook in strijd met de Ruimtelijke Structuurvisie 2003, waarvan de actualisatie door de gemeenteraad op 28 januari 2014 is vastgesteld.

‘De oude binnenstad van ’s-Hertogenbosch heeft zijn karakter behouden, gekenmerkt door dichtheid van bebouwing, historische gelaagdheid, intimiteit en kleinschaligheid’. Als één van de uitgangspunten wordt gesteld: ‘behoud van de binnenstad als belangrijk sociaal-cultureel uitgaans- en ontmoetingscentrum, waarbij rekening wordt gehouden met de schaarste in ruimte, het leefklimaat en het stadsaanzicht’.

Het inspelen op bestaande ruimtelijke kwaliteiten heeft vooral betrekking op het historische karakter, de gelaagdheid, het stadsaanzicht, de rooilijnen, omvang en schaal van de bebouwing. Het gehele gebied is aangewezen als beschermd stadsgezicht; juist daarvoor heeft de gemeenteraad destijds dit bestemmingsplan vastgesteld.

Wij menen, dat in het voorontwerp ten onrechte teveel ruimte wordt gegeven aan vergroting van het huidige volume van het theater. Het panorama vanaf de Bossche Broek en het zicht op de Sint Jan, eveneens onderdeel van het door het Rijk beschermd stadsgezicht, worden aangetast door de veel grotere omvang van het gebouw.

Het ontwerp voor het nieuwe theater tast de inpassing van dit grootschalig complex in de omgeving en de beleving van het zicht op de Sint Jan vanuit de Triniteitsstraat en de Bossche Broek op ernstige wijze verder aan. Hierdoor zullen de schaalverhoudingen met het omringende stedelijk weefsel nog verder verstoord raken. Wij vrezen ook de precedentwerking voor de kleinschaligheid en intimiteit van panden en gebieden elders binnen het beschermde stadsgezicht.

De Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg betreurt het dat, nu een ontwerp voor een theater is ingediend, dat qua maatvoering niet past in het vigerend bestemmingsplan, het College kiest voor een vergaande aanpassing van het bestemmingsplan. Daardoor wordt onnodig veel ruimte geboden voor uitbreiding van het theater en dreigen de monumenten en hun omgeving de noodzakelijke rechtsbescherming te verliezen. De Stichting verzoekt het College dringend af te zien van de aanpassingen van het bestemmingsplan.

Voor de volledige tekst van onze inspraakreactie zie onze brief aan B&W van 14-4-2016.

.

Steun ons door uw bijdrage

Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg is voor haar bestaan financieel afhankelijk van giften van particulieren en van sponsoren.

Draagt u 's-Hertogenbosch een warm hart toe, steun ons dan om deze prachtige historische stad te behouden voor toekomstige generaties.

Wellicht kan de stichting ook iets voor ú betekenen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op en we bespreken graag met u de mogelijkheden!

Fotogalerij

De fotogalerij toont diverse objecten in het Bossche.

NEEM CONTACT MET ONS OP