Categorieën
Standpunt

Een knap ontworpen theater, maar niet voor deze locatie

De Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg (SHMZ) heeft een zienswijze ingediend m.b.t. het Ontwerpbestemmingsplan en de Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Theater aan de Parade. Voor de zienswijze van de Stichting is de bescherming en het behoud van de historische structuur en het beschermd stadsgezicht cruciaal als toetssteen van de voorliggende plannen.

Reeds in 2012 heeft de SHMZ in een brief aan de Gemeenteraad en het College van B&W haar bezorgdheid kenbaar gemaakt dat een nieuw theater op de Parade met een grote massaliteit en footprint afbreuk doet aan het beschermd stadsgezicht van de Parade.

De SHMZ is van mening dat juist op het punt van de eis in het bestemmingsplan van behoud van de historische structuur en de te beschermen waarden van het stadsgezicht het ontwerpbestemmings-plan volledig te kort schiet. Op geen enkele wijze wordt verantwoord  op welke wijze en op welke punten bij de bouw van een nieuw theater aan de Parade is gekeken naar de bestaande kwaliteit van de overige (monumentale) gebouwen aan de Parade en of en zo ja op welke wijze een nieuw theater daarop is afgestemd.

De Welstands- en Monumentencommissie laat in haar advies na te motiveren op grond waarvan zij vindt dat wordt voldaan aan de welstands- en monumentencriteria, temeer daar het te realiseren gebouw wordt gerealiseerd in een kwetsbaar beschermd stadsgezicht. De SHMZ vindt het onbegrijpelijk dat een gemeentelijke commissie, waarvan bescherming van monumenten en beschermd stadsgezicht één van de hoofdtaken is, geen enkele inhoudelijke argumentatie levert ter ondersteuning van haar advies. Dit geldt eens te meer omdat deze elementen zo’n grote rol hebben gespeeld in de talrijke publieke discussies die vooraf gegaan zijn aan de totstandkoming van het definitief ontwerp.

In de afgelopen maanden heeft de SHMZ enkele keren in goede sfeer overleg gevoerd met de architect en de projectleider over het definitief ontwerp. Daarbij is vooral gesproken over de uitvoering van het definitief ontwerp in het licht van bovengenoemde bouwmassa, gevelopbouw, ritmering en materiaalgebruik. De SHMZ erkent dat gebouwen met een maatschappelijke of andere bijzondere functie voor de stad vaak een afwijkende grotere omvang en hoogte hebben. Ook een theater kan als zodanig duidelijk groter van omvang zijn als de kleinschalige bebouwing in de directe omgeving.  Een iconisch gebouw zoals dat in de Welstands- en Monumentencommissie genoemd is. De SHMZ heeft waardering voor de verfijnde architectuur van het nieuwbouwplan, met name voor de voorgevel aan de Parade. Echter de voor een theater welhaast onvermijdelijke massaliteit van de toneeltoren past met de beste wil van de wereld niet bij de omringende bebouwing op deze kwetsbare plek in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch. Het hele complex is hierdoor in schaal en maat te sterk afwijkend van de omringende historische panden aan de Parade. Met het gekozen kleurpalet en het veelvuldig materiaalgebruik van baksteen wordt weliswaar aangesloten bij de aangrenzende historische bebouwing maar het ontwerp slaagt er ten gevolge van de massaliteit van de toneeltoren desondanks niet in een verbinding te leggen tussen de panden ten zuiden van het zuiderportaal en de panden van de zuidelijke pleinwand , de voormalige Weesstraat.

De onontkoombare conclusie moet dus zijn dat er sprake is van een knap ontworpen theater maar niet voor deze locatie. Het beschermen van het historisch stadsgezicht van de binnenstad én het vestigen van een nieuw per definitie iconisch gebouw op de Parade gaan niet samen. Dan moet het beschermd stadsgezicht prevaleren.

Categorieën
Geen categorie Standpunt

Monumentenvoorzitter Van Beers: ’Tranen in de ogen bij wat er níet in Den Bosch gebeurt’

DEN BOSCH – Stevige uitspraken vorige week van voorzitter Henk van Beers van de Stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg. In zijn State of the Monument verweet hij het stadsbestuur ’stroperigheid en taaie besluitvorming’. ,,Is hier sprake van een zekere matheid? Heerst die binnen de boezem van ons college? Of is dat enkel schijn? Is het zorgvuldige doordachtheid, die trage besluitvorming, of heeft het iets weg van een tikkeltje politieke lamlendigheid?’’

Bron: Brabants Dagblad

Categorieën
Standpunt

Onze speerpunten

Lees over onze standpunten met betrekking tot belangrijke monumentale ontwikkelingen in ’s-Hertogenbosch. We horen graag uw mening, u kunt reageren op dit bericht!