Speerpunten

Beeldmerk ’-Hertogenbossche Monumentenzorg

Nieuwbouw Theater a/d Parade

Standpunt

De Stichting stelt zich op het standpunt dat er bij de keuze van de locatie en bij het ontwerp van het nieuwe theater terdege rekening gehouden moet worden met mogelijke consequenties voor de kwetsbare monumentale omgeving. Dat geldt in het bijzonder voor de huidige locatie aan de Parade. Denk aan de zichtlijnen op de St. Jans kathedraal en het silhouet vanaf de rand van de stad. De Stichting heeft hierover in de afgelopen jaren verschillende inspraakreacties en zienswijzen kenbaar gemaakt bij B&W en de Gemeenteraad. Zij zal de nadere invulling van de plannen kritisch blijven volgen en zo nodig, samen met andere betrokken belangenorganisaties, verdere stappen ondernemen.


Het Bosssche Kruithuis

Standpunt

De Stichting ijvert voor een passende functie van het gebouw met zijn sfeervolle binnenplaats. Een gebruik als een water- en vestingmuseum steunt de Stichting. Grote zorg is er vooralsnog over de noodzakelijk geachte glazen overdekking van de binnenplaats. Te allen tijde moet worden voorkomen dat een zware belasting op de kwetsbare kapconstructie gaat drukken. Een bijzondere kans biedt het maken van een souterrain. Een maaiveldniveau rond het gebouw van plm. 50 cm boven het waterpeil van het kanaal biedt de mogelijkheid het gebouw vanuit het water te bereiken met een aanlegsteiger in het kanaal. Een bescheiden horecafunctie in het souterrain kan aansluiten op een zonnig terras op het zuiden aan het water. In het souterrain kunnen ook de nodige praktische en sanitaire voorzieningen zoals garderobe, toiletvoorzieningen en keuken worden ondergebracht die dienst kunnen doen voor zowel het museum.

Toekomstkansen voor het Bossche Kruithuis

Het Bossche Kruithuis
Het Bossche Kruithuis

Eén van de meest unieke Bossche rijksmonumenten is het vroeg-zeventiende eeuwse Kruithuis. Dit is gebouwd in 1618-1620 naar ontwerp van Jan van der Wege, ingenieur en architect van de stad ’s-Hertogenbosch én doctor in de medicijnen. Het is één van de weinige nog bestaande kruithuizen in Nederland die dateren uit de tachtigjarige oorlog. Het bouwwerk heeft een zeshoekige plattegrond en telt vier hoofdvleugels van bijna 19 meter lang en ruim 9 meter breed en twee smallere vleugels. Deze laatsten vormden van oorsprong een open galerij. De vleugels zijn binnen een zeer dikke muur rond een veelhoekige, zeer fraaie binnenplaats gegroepeerd. De kappen  van het met natuursteen leien afgedekt gebouw heeft een nok, evenwijdig aan de buitengevels. De daken van twee vleugels zijn lager omdat dit gedeelte slechts de halve breedte hebben t.o.v. de overige vier vleugels. Twee markante hoektorentjes vormen de aansluiting van de voormalige galerij op de bredere bouwdelen. De toegang tot het gebouw bestaat uit een indrukwekkende grote poort aan de achterzijde, gezien vanuit het stadscentrum. Verlagingen van het maaiveld en een houten brug bij de toegangspoort herinneren aan de gracht die oorspronkelijk het gebouw omzoomde. Aan de stadszijde ligt het gebouw min of meer verstopt achter de kanaaldijk van de Zuid-Willemsvaart.

Het gebouw heeft veel aan karakter ingeboet door demping van de omringende gracht en door verdere verhogingen van het maaiveld. Het torenachtig karakter is hierdoor vrijwel verdwenen. Met het terugbrengen van het oorspronkelijk maaiveld kan de beleving van het oorspronkelijk torenachtig beeld van het gebouw worden hersteld. Hiermee zal de onwenselijke gronddruk op de buitenmuur van het gebouw aan de zijde van de Zuid-Willemsvaart worden weggenomen. Terugbrengen van een uivormige bekroning van de beide traptorens kan het ‘torenbeeld’ verder versterken.


Sint-Catharinakerk

Stilte rondom Sint-Catharinakerk

Sint-Catharinakerk
Sint-Catharinakerk

Met Open Monumentendag 2018 was ook de Sint-Cathrien open. Er was zelfs een orgelconcert. Duidelijk werd dat de jaren van leegstand het gebouw en de vermaarde kunstschatten, waaronder de schilderijen en het Vollebregtorgel, geen goed doen. Intussen is duidelijk dat de kerk geen tijdelijk theater wordt. De toekomst ligt weer open.

Wat gaat het worden? Opnieuw erediensten en af en toe een orgelconcert? Verkoop aan de een derde, bijvoorbeeld de Renschdael Groep? Of tijdelijk gebruik voor concerten en manifestaties? Wij hebben in 2018 de aandacht van gemeente en kerkbestuur gevraagd voor de toekomst van deze belangrijke binnenstadskerk.

Sint-Jansmuseum /
de Bouwloods

St-Jans Museum / De Bouwloods
Sint-Jansmuseum / de Bouwloods

Het Sint-Jansmuseum bezit een unieke schat aan middeleeuwse bouwsculptuur en kunstwerken. Het kerkbestuur zal het voortouw nemen bij de ontwikkeling van een vernieuwd museum. Onze stichting heeft gemeente en kerkbestuur een aantal uitgangspunten voorgelegd. Het museum ligt binnen het beschermd stadsgezicht immers op een markante maar ook kwetsbare locatie.

Als gekozen wordt voor een gehele of gedeeltelijke nieuwbouw, dan dient deze nieuwbouw te passen in de uitgangspunten voor nieuwbouw binnen het beschermd stadsgezicht. Een architectonisch boeiend gebouw, dat de kathedraal en de omgeving in vormentaal, massa en detaillering aanvult maar niet domineert. Een gebouw dat niet hoger wordt dan de belendende woningen, de zichtlijnen op de noordbeuk van de kathedraal en het noordportaal niet verstoort en het Sint Janskerkhof in zijn huidige openheid en omvang respecteert. Een gebouw dat in massa aansluit bij de gevels aan de Hinthamerstraat en de noord-zuid gerichte percelering en de nokrichting van deze gebouwen volgt. Tot dusver hebben wij van geen van beide partijen antwoord ontvangen.


Zuidwalgebied


%d bloggers liken dit: