Categorieën
Standpunt

Een knap ontworpen theater, maar niet voor deze locatie

De Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg (SHMZ) heeft een zienswijze ingediend m.b.t. het Ontwerpbestemmingsplan en de Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Theater aan de Parade. Voor de zienswijze van de Stichting is de bescherming en het behoud van de historische structuur en het beschermd stadsgezicht cruciaal als toetssteen van de voorliggende plannen.

Reeds in 2012 heeft de SHMZ in een brief aan de Gemeenteraad en het College van B&W haar bezorgdheid kenbaar gemaakt dat een nieuw theater op de Parade met een grote massaliteit en footprint afbreuk doet aan het beschermd stadsgezicht van de Parade.

De SHMZ is van mening dat juist op het punt van de eis in het bestemmingsplan van behoud van de historische structuur en de te beschermen waarden van het stadsgezicht het ontwerpbestemmings-plan volledig te kort schiet. Op geen enkele wijze wordt verantwoord  op welke wijze en op welke punten bij de bouw van een nieuw theater aan de Parade is gekeken naar de bestaande kwaliteit van de overige (monumentale) gebouwen aan de Parade en of en zo ja op welke wijze een nieuw theater daarop is afgestemd.

De Welstands- en Monumentencommissie laat in haar advies na te motiveren op grond waarvan zij vindt dat wordt voldaan aan de welstands- en monumentencriteria, temeer daar het te realiseren gebouw wordt gerealiseerd in een kwetsbaar beschermd stadsgezicht. De SHMZ vindt het onbegrijpelijk dat een gemeentelijke commissie, waarvan bescherming van monumenten en beschermd stadsgezicht één van de hoofdtaken is, geen enkele inhoudelijke argumentatie levert ter ondersteuning van haar advies. Dit geldt eens te meer omdat deze elementen zo’n grote rol hebben gespeeld in de talrijke publieke discussies die vooraf gegaan zijn aan de totstandkoming van het definitief ontwerp.

In de afgelopen maanden heeft de SHMZ enkele keren in goede sfeer overleg gevoerd met de architect en de projectleider over het definitief ontwerp. Daarbij is vooral gesproken over de uitvoering van het definitief ontwerp in het licht van bovengenoemde bouwmassa, gevelopbouw, ritmering en materiaalgebruik. De SHMZ erkent dat gebouwen met een maatschappelijke of andere bijzondere functie voor de stad vaak een afwijkende grotere omvang en hoogte hebben. Ook een theater kan als zodanig duidelijk groter van omvang zijn als de kleinschalige bebouwing in de directe omgeving.  Een iconisch gebouw zoals dat in de Welstands- en Monumentencommissie genoemd is. De SHMZ heeft waardering voor de verfijnde architectuur van het nieuwbouwplan, met name voor de voorgevel aan de Parade. Echter de voor een theater welhaast onvermijdelijke massaliteit van de toneeltoren past met de beste wil van de wereld niet bij de omringende bebouwing op deze kwetsbare plek in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch. Het hele complex is hierdoor in schaal en maat te sterk afwijkend van de omringende historische panden aan de Parade. Met het gekozen kleurpalet en het veelvuldig materiaalgebruik van baksteen wordt weliswaar aangesloten bij de aangrenzende historische bebouwing maar het ontwerp slaagt er ten gevolge van de massaliteit van de toneeltoren desondanks niet in een verbinding te leggen tussen de panden ten zuiden van het zuiderportaal en de panden van de zuidelijke pleinwand , de voormalige Weesstraat.

De onontkoombare conclusie moet dus zijn dat er sprake is van een knap ontworpen theater maar niet voor deze locatie. Het beschermen van het historisch stadsgezicht van de binnenstad én het vestigen van een nieuw per definitie iconisch gebouw op de Parade gaan niet samen. Dan moet het beschermd stadsgezicht prevaleren.

Categorieën
Monumentenonderscheiding

Géén Bossche Monumentenavond in 2020

In de afgelopen jaren hebben de Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg, de afdeling Erfgoed van de Gemeente ’s-Hertogenbosch en de Kring Vrienden gezamenlijk aan de vooravond van het Open Monumentenweekend een Bossche Monumentenavond georganiseerd. Op die avond werd tevens de Monumentenonderscheiding uitgereikt. Door de maatregelen in het kader van de coronacrisis is het nagenoeg onmogelijk om een dergelijk evenement in 2020 voor te bereiden. Daarom hebben we in goed onderling overleg besloten dat in 2020 géén Bossche Monumentenavond zal plaats vinden. Het betekent ook dat er in 2020 géén Monumentenonderscheiding uitgereikt zal worden. We zullen de komende periode gaan gebruiken om met elkaar een plan te maken voor een nieuwe vormgeving van dit evenement.

Voor de goede orde: Voor zover dat op dit moment bekend is zal Open Monumentenweekend zoals gepland doorgang vinden op 12 en 13 september 2020.

Categorieën
Geen categorie Standpunt

Monumentenvoorzitter Van Beers: ’Tranen in de ogen bij wat er níet in Den Bosch gebeurt’

DEN BOSCH – Stevige uitspraken vorige week van voorzitter Henk van Beers van de Stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg. In zijn State of the Monument verweet hij het stadsbestuur ’stroperigheid en taaie besluitvorming’. ,,Is hier sprake van een zekere matheid? Heerst die binnen de boezem van ons college? Of is dat enkel schijn? Is het zorgvuldige doordachtheid, die trage besluitvorming, of heeft het iets weg van een tikkeltje politieke lamlendigheid?’’

Bron: Brabants Dagblad

Categorieën
Monumentenonderscheiding

Onderscheiding voor Ineke en Ton Meulman op Bossche Monumentenavond voor ‘Huis van Boxtel’

DEN BOSCH – De Bossche Monumentenprijs gaat dit jaar naar  Ineke en Ton Meulman, zo werd bekendgemaakt tijdens de Bossche Monumentenavond. Henk van Beers, voorzitter van stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg was in zijn toespraak ‘State of the Monument’ tijdens de avond kritisch richting de gemeente ,,Bij meerdere projecten openbaart zich een trage besluitvorming. Ik vraag me af: is dat het gevolg van een zorgvuldige doordachtheid, of hebben we misschien met een tikkeltje politieke lamlendigheid van doen?”

Bron: Brabants Dagblad

Categorieën
Geen categorie

State of the Monument 2019

Categorieën
Monumentenonderscheiding

Monumentenonderscheiding 2019 voor Ton en Ineke Meulman


Monumentenonderscheiding 2019 voor Ton en Ineke Meulman. Fotografie Henk van Esch

De Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg heeft aan de vooravond van Open Monumentendag tijdens de Bossche Monumentenavond opnieuw, en wel voor de 7e keer, de Monumentenonderscheiding uitgereikt. Een onderscheiding bedoeld voor personen of organisaties die zich in de afgelopen jaren in het bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het behoud van monumenten en de monumentale omgeving in ’s-Hertogenbosch en directe omstreken.

De keuze is in 2019 gevallen op Ton en Ineke Meulman.

Als drijvende kracht achter uitgeverij Adriaan Heinen heeft Ton Meulman talrijke publicaties over de stad ’s-Hertogenbosch mogelijk gemaakt, over zijn monumenten en monumentale verleden. Sommige handzaam en geschikt voor de beginnende lezer; andere diepgaand en doorwrocht voor de echte liefhebber. Kortom voor elk wat wils. Opvallend daarbij is het grote aantal fraai geïllustreerde titels. Niet alleen geschikt voor inwendig gebruik, maar ook uitwendig, als pronkstuk gedrapeerd op menige salontafel of in de boekenkast. Met bestsellers als De St. Jan van ’s-Hertogenbosch, De Binnendieze van ’s-Hertogenbosch, de Bossche Canon en het Bosch Woordenboek. Maar ook allerlei meer specialistische werken zoals het boek over de meerstemmige muziek bij de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap en het monumentale meerdelige werk over de grafzerken in de St. Jan. Hoewel de uitgeverij Heinen sinds enkele jaren niet meer bestaat is aan dat rijtje vorig jaar een absoluut topwerk toegevoegd, Huys van Boxtel en zijn buren. Acht eeuwen bouwen en wonen in een Bossche stadswijk. Een boek, dat niet alleen gaat over dat ene huis aan de Postelstraat, hoe fraai ook, maar ook over de aanliggende huizen en hun bewoners.

Ton en Ineke Meulman zijn sedert enkele jaren zelf de eigenaren en bewoners van dit huis. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de zorgvuldige restauratie, het liefdevolle behoud en de regelmatige openstelling voor het geïnteresseerde publiek.

De uitreiking vond plaats tijdens de 2e Bossche Monumentenavond op 11 september 2019. Bij die gelegenheid werd ook de jaarlijkse State of the Monument door Henk van Beers, de voorzitter van onze stichting, uitgesproken.

Categorieën
Geen categorie

Programma Open Monumentendag ‘s-Hertogenbosch en omstreken

Open Monumentendag 2019 Magazine

Categorieën
Geen categorie Persoonlijk

Uitnodiging Bossche Monumentenavond op woensdag 11 september

Categorieën
Geen categorie

Kap bomen Lange Putstraat

Tijdens de afgelopen zomermaanden is het Bisschoppelijk Bouwbureau overgegaan tot het kappen van enkele bomen op haar terrein die langs de hoge tuinmuur stonden aan de Lange Putstraat. In het Brabants Dagblad beklaagde een van de hiertegenover wonende bewoners zich over het lelijk uitzicht op de achterbebouwing van de Korte Putstraat. Een woordvoerder van het Bisdom sprak van een menselijke fout omdat geen vergunning van de gemeente was verkregen.

Ook wij als Stichting van de ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg, zijn hier zeer ontstemd over. Wij menen, dat niet alleen de bewoners te klagen hebben over hun uitzicht, ook het straatbeeld is hiermee aangetast. De straat werd in de jaren zestig al ernstig aangetast door sloop van enkele panden in de buitenbocht van de straat achter het bisschoppelijk paleis. Nog ernstiger was de gedeeltelijke uitvoering van het beruchte Saneringsplan voor de binnenstad 1964 waarin de gemeente stond voor een verbreding van de Lange Putstraat als onderdeel van de binnenstedelijke ‘slagaders’. Gelukkig is dit plan niet doorgegaan maar indertijd werd wel bij de uitbreiding van  het kantoor van Brabant Water rekening gehouden met deze rooilijnverlegging.

Al eerder maakten wij via onze website gewag van deze aantasting van de rooilijn. Verzachting van deze onlogische straatverbreding werd aanvankelijk bereikt door een rij bomen op de voorliggende parkeerplaatsen. Bij de recente herbestemming van het kantoor in woningen is deze bomenrij helaas grotendeels verdwenen ter wille van meer parkeerruimte terwijl hiervoor al een grote ondergrondse garage aanwezig is.

Het Bisschoppelijk Bouwbureau werd in de jaren zeventig fraai vernieuwd naar ontwerp van de bekende Bossche Schoolarchitect Jan de Jong. In het overleg streefde de gemeente ook hier voor structuurherstel door woningen terug te brengen aan de Lange Putstraat. Hierdoor zou ook de buitenbocht in de straat ruimtelijk weer beter worden begeleid en beter aansluiten op de historische straatwand. Hier voelde men niet voor en als compromis werden er bomen geplant.

Schrijnend is nu, dat deze bomen, zogenaamd door misverstand, zijn gekapt. De gemeente kan terecht een herplanting opleggen. Misschien kunnen forse leilinden een oplossing bieden?

Categorieën
Geen categorie

Lokale Goede Doelengids ‘s-Hertogenbosch

Op 8 juli 2019 is de eerste Lokale Goede Doelengids ‘s-Hertogenbosch gepubliceerd. De Stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg is één van de in deze gids opgenomen goede doelen organisaties.

Leaflet

Gids