Oproep nominaties voor Monumentenonderscheiding 2019!

De Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg reikt jaarlijks de zogenaamde Monumentenonderscheiding uit aan een persoon of organisatie die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor monumenten(zorg) in ’s-Hertogenbosch en directe omgeving. In de afgelopen jaren is deze onderscheiding uitgereikt aan Peter Verhagen, Clemens Bolhaar, Nout Lammers, Ton Wetzer, het duo Marc van Roosmalen en Marlène van Gessel en aan de Stichting ABC. De feestelijke uitreiking gebeurt tijdens de Bossche Monumentenavond, aan de vooravond van Open Monumentendag. Dit jaar zal die plaatsvinden op woensdag 11 september.

De Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg wil dit jaar allen in de gelegenheid stellen om nominaties voor de toekenning van deze Monumentenonderscheiding in te dienen. Kent u een persoon of organisatie die zich in de afgelopen jaren bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de monumentenzorg in ’s-Hertogenbosch en directe omgeving, dan kunt u deze nomineren bij het bestuur van onze stichting.  Graag voorzien van een korte kernachtige motivatie. U kunt dat doen door vóór 6 april a.s. een mail te sturen naar:

secretaris@s-hertogenbosschemonumentenzorg.nl

Voorstel bestemming Sint Catharinakerk Den Bosch

De St. Catharinakerk in Den Bosch gaat sluiten en wordt te koop aangeboden. In dit voorstel bepleit de Johannes van Damascusgemeenschap een alternatief: het inrichten van de Cathrien als koepel voor religieuze en culturele activiteiten voor en over oosterse en westerse christenen (vieringen, conferenties, cursussen, tentoonstellingen, concerten), waarvan het beheer in handen van een stichting is.

 • De Cathrien kan zo haar religieuze functie niet alleen behouden, maar zelfs verbreden en versterken.
 • De oecumenische koepel kan gedragen worden door de drie pijlers van een vitale gemeenschap: Vieren, Leren en Dienen. Dit kan de leidraad vormen voor de activiteiten.
 • De functie sluit goed aan op de architectuur (Byzantijnse koepel) en historie van de kerk.
 • Het centrum voorziet in een spirituele en maatschappelijke behoefte, die in de toekomst steeds verder zal toenemen:
  • Wat het oosters christendom betreft: het aantal mensen uit Oost Europa en het Midden Oosten neemt toe in Nederland. En daarmee hun vraag naar religieuze ruimten, naar sociaal onderdak en naar gemeenschapsvorming. Zowel vanuit christelijk als vanuit maatschappelijk oogpunt zou het mooi zijn als de Cathrien hen onderdak aan kan bieden.
  • Daarnaast groeit het onbegrip tussen diverse religieuze stromingen in Nederland, en tussen religieus geïnteresseerden en anti-godsdienstigen. Dit centrum kan helpen bruggen te slaan.
  • Thema’s als interculturele dialoog, burgerschap en anti-radicalisering staan hoog op de agenda, zowel internationaal als in Europa. Dit biedt de kansen op aansluiting op (internationale) programma’s en evenementen, en op fondsen.
 • De kerk heeft een rijk interieur, met veel kerkelijk en cultureel erfgoed, waaronder het Vollebregt-orgel. Dit kan in de voorgestelde functie in de kerk bewaard, getoond én gebruikt blijven.
 • Het plan is financieel haalbaar. Inkomsten: verkoop van de grond naast de kerk; losse en vaste verhuur van ruimtes; toegangskaarten en deelnemersbijdragen; fondsen. Kosten: noodzakelijk onderhoud (riolering, verwarming, elektra); aanleg faciliteiten (sanitair, receptie, horeca/coffeecorner). Er is geen ingrijpende verbouwing nodig.
 • Den Bosch heeft een centrale ligging in het land en is goed bereikbaar met openbaar vervoer, ook internationaal.
 • Een beheersstichting heeft een duidelijke meerwaarde ten opzicht van een commerciële partij. Met een stichting wordt de religieuze bestemming van de Cathrien – met de waarden, de professionaliteit en vooral de spiritualiteit die het centrum wil uitdragen –  beter gewaarborgd dan door een commerciële partij.
 • Dat geldt ook voor de continuïteit ervan: een eenmaal verkochte kerk kan worden doorverkocht. Daarmee wordt de zeggenschap over de bestemming van de Cathrien uit handen gegeven.

Bron: Johannes van Damascusgemeenschap

In memoriam Jan van der Eerden

Jan van der Eerden
Jan van der Eerden

Op 5 januari is Jan van der Eerden, architect te ’s-Hertogenbosch en bestuurslid van de Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg, overleden. Jan van der Eerden is vooral bekend van zijn niet aflatende en uiteindelijk succesvolle strijd, samen met Hein Bergé, tegen de plannen om de Binnendieze te dempen. Maar zijn verdiensten voor het behoud en de restauratie van talrijke monumenten in ’s-Hertogenbosch gaan veel verder. Van der Eerden was in het bijzonder begaan met het herstel en de verbetering van de stadsmuurgordel, het monumentale stadsbeeld en de uitbreiding van het beschermd stadsgezicht. Hij liet zich inspireren door zijn inzichten over de spirituele betekenis van ligging en vorm van de historische stad. Daarbij had hij een scherp oog voor details, waarbij hij zich baseerde op gedegen onderzoek en een diepgaande kennis. Zijn boek Een middeleeuwse stad vol ‘gulden’ energie (2012) is nog steeds verkrijgbaar en getuigt daarvan. Jan was een minzaam en bescheiden mens en een vasthoudende vechter tegelijk. Zonder hem zou de binnenstad van ’s-Hertogenbosch niet geworden zijn tot wat zij nu is. Wij gedenken Jan van der Eerden met respect en dankbaarheid.